Sunny

Tớ là Sunny.

Sunny thích đủ thứ

Sunny thích thiền

Sunny thích truyền thông

Sunny thích đọc sách 

Sunny thích nghe nhạc

Sunny thích đi du lịch

Sunny thích chụp hình cảnh thiên nhiên

Sunny không thích mọi người đi du lịch tới với thiên nhiên mà để lại đó toàn chai nhựa với bao bì plastic.

Sunny không xả rác bừa bãi. Sunny chỉ ngắm cảnh và chụp hình.

Sunny thích du lịch xanh và sạch!

Hãy như Sunny!

I love Entrepreneurship & Innovation, Marketing, Branding, Communication, PR…! 

MBA CFVG

Master at NEOMA BUSINESS SCHOOL

Giá trị cốt lõi mà Sunny tôn trọng: TỰ DO – CÔNG BẰNG – BÌNH ĐẲNG – MINH BẠCH – HOÀ ÁI

Core values that Sunny respects: FREEDOM – FAIRNESS – EQUALITY  – TRANSPARENCY – LOVE

LIBERTÉ – ÉQUITABLE – ÉGALITÉ – TRANSPARENCY- FRATERNITÉ 

Luật nhân quả của vũ trụ bao trùm mọi luật. Nó có nghĩa rằng “Gieo nhân nào gặt quả ấy”. Ngày hôm nay của bạn là kết quả của ngày hôm qua, và ngày mai sẽ phụ thuộc vào những gì bạn làm hôm nay. Nếu bạn làm việc tốt thì sẽ nhận được quả báo tốt. Ngược lại làm việc xấu sẽ gặp quả báo xấu.

Luật nhân quả không chừa một ai. 

The universal law of cause and effect embraces all laws. It means “what goes around comes around”. Your today is the result of your yesterday and tomorrow depending on what you do today. If you do good things, you will have good karma. Otherwise, you will have bad karma.

La loi universelle de cause à effet englobe toutes les lois

Bạn, sự tự do của bạn mới là thứ quan trọng nhất. Tự do trong suy nghĩ, tự do trong hành động. Do vậy, đừng bầu chọn, đừng cổ vũ và đừng nghe lời bất kỳ chính phủ nào, tổ chức nào, cá nhân nào mà tước đoạt, khống chế, thao túng điều đó khỏi bạn.

Tôi đã biết điều này, giờ bạn biết điều này, hãy chia sẻ với người khác để họ cũng biết điều này. Hãy thức tỉnh, cùng nhau chiến đấu cho tự do!

You, your freedom is the most important thing. Freedom in thought, freedom in action. Therefore, do not vote, do not support or obey any government, organization, or individual that takes away, controls, or manipulates that from you.

I knew this, now that you know this, share with others so they know this too. Wake up, #FightForFreedom #Together

Toi, ta liberté est la chose la plus importante. Liberté de pensée, liberté d’action. Par conséquent, ne votez pas, ne soutenez pas ou n’obéissez à aucun gouvernement, organisation ou individu qui vous enlève, contrôle ou manipule cela.

Je le savais, maintenant que vous le savez, partagez avec les autres pour qu’ils le sachent aussi. Réveillez-vous, combattez ensemble pour la liberté

Click the Edit link to make changes to this page or add another page.

—-**—-

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Blog này chia sẻ các bài viết và tài liệu y tế, tình hình kinh tế – chính trị – xã hội… chỉ cho mục đích giáo dục, thảo luận, học hỏi lẫn nhau. Hầu hết nội dung được chắt lọc kỹ càng và hoặc chia sẻ từ chính trải nghiệm bản thân đúc rút nên. Tuy nhiên, các bạn đọc tự quyết định việc tin tưởng nội dung nào và áp dụng – thực hành theo hoặc không.

Sunny hoan nghênh và chào đón mọi phản hồi, trao đổi, góp ý, phản biện trên tinh thần tôn trọng lẫn nhau và ngôn ngữ chừng mực. Các bạn có thể kết nối với Sunny qua các comment dưới mỗi bài viết, hoặc trang Contact hoặc đăng ký nhận thông báo mỗi khi Sunny đăng bài viết mới nhé. Thân mến!

Disclaimer: This blog shares medical articles and documents, economic – political – social situations… for education, discussion, and mutual learning purposes only. Most have been carefully selected by blog owners. However, it is up to the readers to decide for themselves what content to believe and apply – practice it or not.

Sunny welcomes all feedback, discussion, and suggestions in the spirit of mutual respect and polite language. You can connect with Sunny through the comments below each article or the Connect page or sign up to receive notifications every time Sunny posts a new article. Love all!

Avertissement : Ce blog partage des articles et des documents médicaux, des situations économiques – politiques – sociales… à des fins d’éducation, de discussion et d’apprentissage mutuel uniquement. La plupart ont été soigneusement sélectionnés par les propriétaires de blogs. Cependant, c’est aux lecteurs de décider eux-mêmes quel contenu croire et appliquer – pratiquez-le ou non.

Sunny accueille tous les commentaires, discussions et suggestions dans un esprit de respect mutuel et de politesse. Vous pouvez vous connecter avec Sunny via les commentaires sous chaque article ou la page Connect ou vous inscrire pour recevoir des notifications chaque fois que Sunny publie un nouvel article. Tout aimer!